Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Nykøbing Sj. Sejlklub
25-05-2018

Nykøbing Sj. Sejlklub´s dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Nykøbing Sj. Sejlklub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Tonny Wass
Adresse: Snekkevej 11
4500 Nykøbing Sj.
CVR: 32131336
Telefonnr.: +45 51 35 71 12
Mail: webmaster@nk-s.dk
Website: www.nk-s.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • 1) Medlemsoplysninger
  – Almindelige personoplysninger: o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse udmeldelsesdato, bronummer
  – Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  ingen
 • 2) Oplysninger om ledere og trænere:
  – Almindelige personoplysninger:
  Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
  Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer
  – Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  CPR-nummerr
  Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
• Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn
• Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
• Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
• At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
• Behandling efter lovkrav
• Behandling med samtykke

Formålene:
1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:
• Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
• Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
• Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
• Levering af varer og ydelser du har bestilt
• Administration af din relation til os

2) Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:
• Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
• Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
• Opfyldelse af lovkrav • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
• Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser