Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling og dialogmøde Onsdag den 8. februar 2023 kl. 19.00 i klubhuset.

Følgende ønskes drøftet:

1 Vedtægtsændring: (Vedtægtsændringer skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med almindeligt flertal, før de træder i kraft.)

§ 7 Generalforsamlingen:

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober. Indkomne forslag tilsendes medlemmerne senest 3 uger før generalfor-samlingen.

Ændres til:

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag tilsendes medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

2 Dialogmøde:

Vi ønsker en debat om hvor I ser NKS om 10 år. Vi bliver ældre og der er mange både i havnen, der ikke er medlemmer. Sejlbådene bliver større og mere tursejlere, og der er kommet flere motorbåde. Vores mål er at alle både i havnen er medlemmer.

Vi har et ønske om ugentlige klubaftner (onsdag) med hygge og foredrag om vinteren,

kapsejladser, gril og anden hygge om sommeren. Der skal være plads til alle medlemmer.

Kursusaftner og sejlerskole om tirsdagen.

Kom med dine ideer til hvad klubben skal tilbyde medlemmerne, og nyd en øl eller sodavand til en god debataften omkring din klub.

Bestyrelsen

Sail GP besøger NK-S

Med Sehested og Kirketerp i front besøgte det danske Sail GP hold forrige onsdag vores klubhus, som de havde lånt til et teambuilding arrangement. De var rigtigt tilfredse med opholdet og vores placering ca. midt imellem Århus og København passer dem godt. De efterlod et antal bluser og kasketter med flotte Sail GP logoer på og det forlyder, at de vil indgå som præmier til julebankoen onsdag den 7. december kl. 19.  Vi tilbød selvfølgelig at afholde det næste Sail GP stævne i Nykøbing Bugt, men det bliver nok ikke relevant 😉

Husk….. JULEBANKO

Onsdag den 7. december kl. 19:00.

Så er det atter tid, for den årlige tilbagevendende begivenhed…
Adgangsbilletten er køb af 3 plader til 50 kr
Gevinst på 1 række og dernæst på hele plade (hvor der også vil være sidegevinst)
Der vil være pause ca. midtvejs hvor man kan købe glögg og 3 æbleskiver for 25 kr. Tovholdere: Allan, Heidi og Finn

Husk også Sailers Corner hver fredag.

Med sejlerhilsen NK-S

Generalforsamling for året 2021-2022

I henhold til foreningens vedtægter indbydes I til generalforsamling til afholdelse:

Lørdag d. 19.11 2022 kl 13.00 i sejlklubbens lokaler.

Dagsorden for generalforsamlingen er:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Beretning fra udvalgene

4. Regnskab fremlægges til godkendelse

5. Kontingent og budget fremlægges til godkendelse

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (4-3)

7. Valg af 1 revisorer for 2 år

8. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

9. Behandling af indkomne forslag

10. Eventuelt

Der kan ikke træffes beslutninger under eventuelt.

Ad 4: Regnskab er vedlagt som bilag.

Ad 5 Budget er vedlagt som bilag.

Ad.6 der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. ( se valgliste )

Ad 9 Der er ikke indkommet nogle forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen har følgende forslag til afstemning:

Kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Bestyrelsen foreslår indkøb af brugt sejlbåd til skolebåd. Budget 15.000

Bestyrelsen foreslår udlån af klubhus til løbeklubben mandag aftener kl. 17.00 22.00 mod et sponsorat på kr. 25.000, Aftalen kan opsiges gensidigt med 3 måneders varsel.

Ad 10. Forslag fra medlem. Bestyrelsesmedlemmer og andre, der har lagt et stort arbejde i klubben, kan fritages fra kontingent.

Indbydelse til stander ned

Lørdag d. 22. oktober kl. 14:00 tages standeren ned, og sejlsæsonen er slut for i år.

klubben er vært ved en øl eller sodavand.

Kl. 18:00 holder vi en klubfest i klubhuset

Her vil der være:

Velkomstdrink

Flere slags kød

Flere slags salater

Flødekartofler

Hertil serveres et glas vin

Kaffe og kage

Pris 200, kr. for medlemmer, og 250, kr. for ledsagere, der ikke er medlem.

Bindende tilmelding til festen sker ved at indbetale på klubbens konto i Danske Bank

Reg. Nr.  3566  konto: 3605760

Husk at mærke indbetaling med dit medlems nr. samt navne på deltagere.

Sidste frist for indbetaling er mandag d. 10. oktober

Vi ses festudvalget

Drømmer du om at opleve sejlerlivet, så har du chancen her.

Nykøbing Sj. Sejlklub starter sejlerskole i denne vinter.
Her lærer du det teoretiske i sejlads (søvejsregler og navigation)
som afsluttes med en duelighedsprøve.

Til foråret tager vi fat på den praktiske sejlads i klubbens skolebåd.
Når du har bestået den praktiske prøve, men måske ikke selv har båd,
vil der være mulighed for at leje skolebåden, så du kan du invitere familie og venner med på ture rundt i Isefjorden.

Lyder det som noget for dig, så kom til vores informationsmøde:

Tirsdag d. 25 oktober, kl. 19:00
Nykøbing Sj. Sejlklub
Snekkevej 11
4500 Nykøbing Sj.

Udover medlemskab af klubben skal du påregne udgifter til kursusmateriale, instruktør og eksamen.
Forhåndstilmelding til: formand@nk-s.dk

Klubtur til Audebodæmningen onsdag d. 28.09 kl 17.00

Efter 2 corona-udsættelser arrangerer klubben nu endelig en besigtigelse og foredrag på Pumpestationen Nykøbingvej 128.

Inddæmning af Lammefjorden er et imponerende entreprenørarbejde fra slutningen af 1800 tallet, som er udført lige i vores baghave. Kom og hør et 2 timers foredrag og rundvisning.

Klubben er vært for en kop kaffe og kage efter rundvisningen.

Pris 50 kr pr. medlem som betales til Formanden kontant ved fremmødet. Tilmelding på mail til allan.wiingaard@gmail.com inden d. 23.09