Demo i bådpolering onsdag d. 22.marts kl. 19:00

På medlemsopfordring kommer Cartec og demonstrerer
Bådpolering til vores klubaften på onsdag.
Kom og se en optimistjolle blive poleret.
Det vil foregå inde i klubhuset.

Tovholder for arrangementet Kenneth Jensen 40532840
Næste arrangement til klubaften onsdag d. 29. marts vil der være
foredrag om skydefelter ved Gniben.

Klubaften den 15. marts klokken 18.00

Kom til

SKIPPERLABSKOVS

onsdag, den 15. marts klokken 18

PRIS 60 kroner pr person, som kan indbetales på Mobil Pay mobil 21 477 366

eller kontant på dagen.

Øl og vand til klubpriser.

TILMELDING sms til Sven 21 477 366 eller mail til svenkromann22@gmail.com

senest mandag, den 13. marts.

NB det er klokken 18:00

Mød op til hyggelige klubaftner i vores klubhus

Aktivitetsliste onsdage i Marts. Hygge + en times indlæg.

01.03 Klubaften:                      Erfamøde renovering af Teakdæk AW

08.03 Klubaften                       Foredrag Su-per. Sejlads i coronatider. Per og Susanne

15.03 Klubaften                       Madaften kom til en gang værdagsmad.  Svend.

22.03 Klubaften.                      Hygge. Endnu ingen aktivitet.

Pinsetur 2023

Der fremkom masser af gode ideer på klubbens visionsseminar den 8. februar, heriblandt

mange opfordringer til at genoptage tidligere års fællessejlads til en nærliggende havn.

Som første initiativ efter visionsseminaret har bestyrelsen derfor besluttet at arrangere

en Pinsetur 27-29. maj, hvor alle medlemmer inviteres til at sejle med. Og invitationen er

selvfølgelig til både sejl- og motorbåde.

Programmet er ikke fastlagt endnu, men udover den fælles sejlads og spisning, så vil vi

forsøge at arrangere andre spændende aktiviteter.

Så snart programmet er klart skriver vi ud igen, men sæt allerede nu kryds i

kalenderen.

Bestyrelsen

Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling og dialogmøde Onsdag den 8. februar 2023 kl. 19.00 i klubhuset.

Følgende ønskes drøftet:

1 Vedtægtsændring: (Vedtægtsændringer skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med almindeligt flertal, før de træder i kraft.)

§ 7 Generalforsamlingen:

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober. Indkomne forslag tilsendes medlemmerne senest 3 uger før generalfor-samlingen.

Ændres til:

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag tilsendes medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

2 Dialogmøde:

Vi ønsker en debat om hvor I ser NKS om 10 år. Vi bliver ældre og der er mange både i havnen, der ikke er medlemmer. Sejlbådene bliver større og mere tursejlere, og der er kommet flere motorbåde. Vores mål er at alle både i havnen er medlemmer.

Vi har et ønske om ugentlige klubaftner (onsdag) med hygge og foredrag om vinteren,

kapsejladser, gril og anden hygge om sommeren. Der skal være plads til alle medlemmer.

Kursusaftner og sejlerskole om tirsdagen.

Kom med dine ideer til hvad klubben skal tilbyde medlemmerne, og nyd en øl eller sodavand til en god debataften omkring din klub.

Bestyrelsen

Sail GP besøger NK-S

Med Sehested og Kirketerp i front besøgte det danske Sail GP hold forrige onsdag vores klubhus, som de havde lånt til et teambuilding arrangement. De var rigtigt tilfredse med opholdet og vores placering ca. midt imellem Århus og København passer dem godt. De efterlod et antal bluser og kasketter med flotte Sail GP logoer på og det forlyder, at de vil indgå som præmier til julebankoen onsdag den 7. december kl. 19.  Vi tilbød selvfølgelig at afholde det næste Sail GP stævne i Nykøbing Bugt, men det bliver nok ikke relevant 😉

Husk….. JULEBANKO

Onsdag den 7. december kl. 19:00.

Så er det atter tid, for den årlige tilbagevendende begivenhed…
Adgangsbilletten er køb af 3 plader til 50 kr
Gevinst på 1 række og dernæst på hele plade (hvor der også vil være sidegevinst)
Der vil være pause ca. midtvejs hvor man kan købe glögg og 3 æbleskiver for 25 kr. Tovholdere: Allan, Heidi og Finn

Husk også Sailers Corner hver fredag.

Med sejlerhilsen NK-S

Generalforsamling for året 2021-2022

I henhold til foreningens vedtægter indbydes I til generalforsamling til afholdelse:

Lørdag d. 19.11 2022 kl 13.00 i sejlklubbens lokaler.

Dagsorden for generalforsamlingen er:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Beretning fra udvalgene

4. Regnskab fremlægges til godkendelse

5. Kontingent og budget fremlægges til godkendelse

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (4-3)

7. Valg af 1 revisorer for 2 år

8. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

9. Behandling af indkomne forslag

10. Eventuelt

Der kan ikke træffes beslutninger under eventuelt.

Ad 4: Regnskab er vedlagt som bilag.

Ad 5 Budget er vedlagt som bilag.

Ad.6 der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. ( se valgliste )

Ad 9 Der er ikke indkommet nogle forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen har følgende forslag til afstemning:

Kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Bestyrelsen foreslår indkøb af brugt sejlbåd til skolebåd. Budget 15.000

Bestyrelsen foreslår udlån af klubhus til løbeklubben mandag aftener kl. 17.00 22.00 mod et sponsorat på kr. 25.000, Aftalen kan opsiges gensidigt med 3 måneders varsel.

Ad 10. Forslag fra medlem. Bestyrelsesmedlemmer og andre, der har lagt et stort arbejde i klubben, kan fritages fra kontingent.