Generalforsamling for året 2021-2022

I henhold til foreningens vedtægter indbydes I til generalforsamling til afholdelse:

Lørdag d. 19.11 2022 kl 13.00 i sejlklubbens lokaler.

Dagsorden for generalforsamlingen er:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Beretning fra udvalgene

4. Regnskab fremlægges til godkendelse

5. Kontingent og budget fremlægges til godkendelse

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (4-3)

7. Valg af 1 revisorer for 2 år

8. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

9. Behandling af indkomne forslag

10. Eventuelt

Der kan ikke træffes beslutninger under eventuelt.

Ad 4: Regnskab er vedlagt som bilag.

Ad 5 Budget er vedlagt som bilag.

Ad.6 der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. ( se valgliste )

Ad 9 Der er ikke indkommet nogle forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen har følgende forslag til afstemning:

Kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Bestyrelsen foreslår indkøb af brugt sejlbåd til skolebåd. Budget 15.000

Bestyrelsen foreslår udlån af klubhus til løbeklubben mandag aftener kl. 17.00 22.00 mod et sponsorat på kr. 25.000, Aftalen kan opsiges gensidigt med 3 måneders varsel.

Ad 10. Forslag fra medlem. Bestyrelsesmedlemmer og andre, der har lagt et stort arbejde i klubben, kan fritages fra kontingent.